Lemon Citrine
Brillian Cut 8ct Round
Gem #B11
$24.00 each